• İstanbul Avukatlar

Mavi Kartlıların Boşanma Davası

mavi kartlı boşanma

Mavi Kartlıların Boşanması

Mavi kartlı kişilerin boşanma davasına nasıl görülür konusuna geçmeden önce bazı ön bilgiler vermek yerinde olacaktır. Mavi kart, doğumla birlikte Türk vatandaşı olup daha sonra vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler kişilere verilen özel bir karttır. Bu şekilde mavi kart sahibi olan kişilerin, genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olmadığı gibi askerlik hizmetini yapma yükümlülükleri de yoktur. sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler. Mavi kart hamili olan kişilerin nüfus bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mavi kartlılara özel nüfus kütüğüne kaydedilir. Bu kişilerin doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi nüfus olaylarını yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise konsolosluklara beyan edilir. Bildirim üzerine nüfus müdürlüklerince nüfus kütüklerinde gerekli işlemler yapılarak, bu tür değişiklikler mavi kartlılar kütüğüne işlenir.

Mavi Kart konusunda bu genel bilgileri verdikten sonra bu kart sahiplerinin taraf olduğu boşanma davalarının özelliği konusuna gelebiliriz. Mavi kart sahiplerinin Türkiye’deki boşanma davalarının nasıl işleyeceğine ilişkin Yargıtay’ın en çok bilinen iki ayrı aile hukuku kararı mevcuttur.

  • Yargıtay 2. HD. 2012/23566 E. 2013/8998 K. 01.04.2013 T.
  • Yargıtay 2. HD. 2013/24136 E. 2014/7745 K. 03.04.2014 T.

Bu kararlardaki somut olaylarda taraflardan biri Mavi Kart sahibidir. Doğumla Türk vatandaşı olan kişi daha sonra izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olup dava tarihi itibariyle de Alman vatandaşıdır. Söz konusu boşanma davasını inceleyen Yargıtay işbu davada kişinin doğumla Türk vatandaşı olduğu, Mavi Kart sahibi olması sebebiyle Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabileceği dolayısıyla açılan boşanma davasında yabancı gibi muamele görmesinin mümkün olmadığına vurgu yapmıştır. Dolayısıyla, en nihayetinde bu tür bir boşanma davasının yabancılık unsuru taşımadığını ve MÖHUK kurallarının uygulanmayacağını ifade edilmiştir. Diğer kararda ise tarafların ikisi de doğumla Türk vatandaşı olup izinle Türk vatandaşlığını kaybeden ve Mavi Kart sahibi kişilerdir. Bu somut olayda da Yargıtay aynı hususa vurgu yapmış ve bu davada da yabancılık unsuru olmadığına kanaat getirmiştir.

Mavi Kartlıların Taraf Olduğu Boşanma Davaları

Dolayısıyla Yargıtay, Mavi Kart sahiplerinin boşanma davası söz konusu olduğunda bu kişilerin birkaç durum haricinde aynı Türk vatandaşı gibi olduklarına dolayısıyla tarafların birinin ya da ikisinin de yabancı bir ülke vatandaşı olmalarından ziyade Mavi Kartlı olmalarına odaklanmış ve bu davaların yabancılık unsuru taşımadığına kanaat getirmiştir. Esasen Yargıtay’ın bu uygulaması tartışmaya tamamen kapalı değildir. Doktrinde de tartışma konusu yapılmıştır. Zira bu kişiler Türk vatandaşının sahip olduğu belli haklar haricinde diğer haklardan yararlanabilseler de esasen yabancı statüsündelerdir. Bu nedenle bu kişilerin yabancı statüsünde olduğunu yok sayıp Mavi Kart sahibi olmalarının esas alınmasından ziyade MÖHUK kurallarının da incelenmesi daha doğru sonuçlar doğurabileceği ifade edilmiştir. Ancak doktrindeki bu tartışmaların hali hazırda uygulamaya yansımamıştır. Dolayısıyla mavi kartlılar Türk vatandaşı gibi Türkiye’de boşanabileceklerdir ve bu statüde olanlar İstanbul boşanma avukatı olarak bizden destek alabilirler.