• İstanbul Avukatlar

Boşanma Davası Nasıl Görülür

boşanma davası

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası genel kuralık olarak aile mahkemesine verilecek boşanma davası dilekçesi ile açılır. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki büyük adliyelerde dilekçeler ön büroya verilir. Küçük şehirlerde ve küçük adliyelerde genelde ön büro bulunmadığı için dilekçenin verileceği yer mahkeme kalemidir.  Dava açılırken harç ve gider masraflarının ödenmesi gerekir. Ayrıca dava dilekçesinde dava sebepleri, deliller ve talepler eksiksiz şekilde belirtilmelidir. Herhangi bir hataya mahal vermemek adına bir boşanma avukatı ile davanın açılması faydalı olacaktır. Zira nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat unsurları boşanma davalarının önemli unsurlarıdır. Dava dilekçesinin yetersiz olması hak kaybına neden olabilecektir.  Bu bakımından uzman bir avukatla çalışılması önem arz eder.

Boşanma Davasının Görülmesi

Eşlerin, boşanma davası açmalarında etken pek çok neden bulunmaktadır. Bunlar; şiddetli geçimsizlik, zina, kötü muamele ve davranış, öldürmeye teşebbüs, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam, suç işleme ve terk gibi sebeplerdir. İzah edilen sebepler, boşanma davalarının açılabilmesi için ön koşuldur. Boşanma davası mutlaka kanunda belirtilen bir veya birden fazla sebebe dayandırılmalıdır. Böylelikle; kanun koyucu keyfi boşanmaların önüne geçmek istemiştir.

Boşanma davaları HMK’da gösterilen usule göre görülen aile hukuku davalarıdır.  Dava açıldıktan sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir ve iki haftalık cevap süresi içinde cevap verilmesi beklenir. Eğer davaya cevap verilmezse, davalı taraf sadece dava dilekçesini kabul etmemiş sayılır. Eğer davaya cevap verilirse davacının bu sefer de cevap dilekçesinde cevap vermesi gerekir. Davacının ikinci dilekçesine davalı da ikinci bir dilekçe ile cevap verebilir. Bu şekilde her iki taraf da ikişer dilekçe verdikten sonra dilekçelerin teatisi aşaması tamamlanmış olur ve bundan sonra duruşma günü mahkeme tarafından belirlenip taraflara tebliğ edilir.

İlk duruşma, ön inceleme duruşmasıdır ve tarafların arasındaki davanın ve uyuşmazlığın tespiti yapılır. Ardından da ikinci duruşma ile birlikte delillerin delillerin toplanmasına devam edilir. İkinci duruşma ile birlikte sırayla davacının ve davalının tanıkları dinlenir.

Velayet nedir başlıklı yazımızda da izah ettiğimiz üzere velayet, boşanma davasının en önemli unsurlarından biridir.

Boşanma Davasının Sonuçlanması

Davanın son celsesinde hakim bir karara varır ve dava sonucu belli olur. Bu sonuç, kısa karar adıyla nitelendirilir. Kısa karar sonrasında hakimce gerekçeli bir karar hazırlanır. Gerekçeli karar, kısa karara göre oldukça ayrıntılı ve uzundur. Gerekçeli karar, taraflara ve avukatlara tebliğ edilir. İş bu tebligatın yapılmasından itibaren kanun yollarına başvurabilmek için gerekli süre başlar. İlk derece mahkemesinden çıkan karar tarafınız aleyhine sonuç doğurduysa yahut beklenti dışında bir karar söz konusu ise bu kararın bozulması için üst mahkemeye istinaf için başvurulabilir. İlk derece mahkemesi kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemeleri bozma kararı verebilir. Bölge Adliye Mahkemelerinden de istenilen kararın çıkmaması halinde bazı şartlar altında Yargıtay’a başvurmak mümkün olacaktır. Tüm bu istinaf ve temyiz yolları oldukça hassas süreçlerdir. Bundan bahisle muhakkak uzman bir avukata danışmak veya avukatlık hizmeti almak gerekir. İş bu kanun yollarına başvurulması halinde olumsuz sonucu tarafınız lehine çevirmeniz mümkün olacaktır.

Boşanma davası açılması ve takip edilmesi konusunda destek almak için İstanbul boşanma avukatı olarak büromuza başvurabilirsiniz.