• İstanbul Avukatlar

Eşe Karşı Kasten Yaralama

eşe karşı yaralama

Eşin Kasten Yaralanması

Eşi yaralama suçu esasen kasten yaralama suçunun özel bir halidir. Kasten yaralama suçunun temel hali Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığın ya da algılama becerilerinin üzerinde tahribat bırakacak her türlü fiil neticesinde kasten yaralama suçu oluşacaktır. Kasten yaralama suçu ceza hukuku bağlamında salt temel haliyle düşünülmemelidir. Kanun koyucu, bu maddeyi düzenlerken birçok hususta özelleştirmeye gitmiştir. Bunlardan biri de suçun eşe karşı işlenmesi halidir.

Eşi Kasten Yaralamanın Cezası

Yaralama suçunun cezası yaralama fiilinin türüne göre değişmektedir. Eğer basit tıbbı müdahale ile iyileşecek bir yaralama söz konusu ise 4 ila 12 ay arası hapsi cezası söz konusudur. Eğer basit yaralame suçu eşe karşı işlenmişse cezanın alt sınırı 6 ay hapis olacaktır. Eğer basit tıbbi müdahalenin yetersiz kalacağı bir yaralama varsa suçun cezası 1 ila 3 yıl arası hapis olacaktır. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde şikayete gerek duyulmaksızın yargısal sürece devam edilecek ve verilecek ceza bir kat oranında artırılacaktır.

Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi suçun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, verilecek ceza, suçun basit haline göre daha ağır olacaktır.  Ayrıca, bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması bakımından eşin şikayetçi olup olmaması önem arz etmeyecektir. Bu itibarla, eşe karşı yaralama suçunun işlenmesi neticesinde açılacak savcılık soruşturması veya ceza davası şikayet olmasa veya geri alınsa da devam edecektir.

Bu suçun artırıcı sebeplerinden birkaçı daha eşler arasındaki ilişkiden doğan zararlara ilişkindir. Suçun işlenmesiyle, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, gebe bir kadının çocuğunun düşmesine sebep olunduysa veya canavarca hislerle işlenmişse verilecek ceza çok daha ağır olacaktır. İşbu sayılanlar uygulamada sıklıkla görülen hallerdir, verilecek cezayı artırıcı nitelikte birçok hal mevcuttur.

Eşin Şikayetten Vazgeçmesi

Kanuni tanıma göre; kasten yaralama suçunun basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir şekilde işlenmesi hususunda soruşturma ve kovuşturma başlatılabilmesi için mağdurun şikayeti aranır. Ancak; kanunu koyucu, bu suçun eşe karşı işlendiği hallerde mağdur şikayetten vazgeçse dahi soruşturmaya resen devam olunacaktır. Zira, suçun eşe karşı işlendiği hallerde şikayet aranmamaktadır. Dolayısıyla; eşin şikayetçi olup olmamasına bakılmaksızın yargı süreci devam eder. Öte yandan; şiddet, yaralama gibi sebeplerle açılan ceza davası eşin şikayetiyle açılsa da; mağdur olan eşin şikayetini geri çekmesiyle sonlanmaz ve kamu davasına devam olunur. Suçun haksız tahrik altında suç işleme hali de bu durumu değiştirmez.

Yargıtay bir kararında ekseriyetle şikayetten vazgeçme hususunda davanın düşüp düşmeyeceğine değinmiş ve şu şekilde karar vermiştir; ‘’ “Sanık …’un eşi olan mağdur …’ya karşı gerçekleştirmiş olduğu kasten yaralama eylemi nedeniyle mağdur …’un şikayetinden vazgeçtiğinden bahisle açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmiş ise de, TCK’nin 86/2, 86/3-a maddelerinde düzenlenen eşe karşı kasten yaralama suçunun şikayete tabi olmadığı, bu nedenle sanık …’un eşi olan mağdur …’ya karşı doktor raporu ile de sabit eylemi nedeniyle cezalandırılması gerekirken, şikayet yokluğundan yazılı şekilde davanın düşmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir” (Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2019/11354 E. 2019/20041 K.)

Özel hukuk bağlamında bakıldığında da işbu sayılan suç boşanma sebebi sayılır. Dolayısıyla; cezai soruşturma yahut kovuşturma dosyasının, aile mahkemesine bildirilmesiyle boşanma sebepleri gerekçelendirilebilir. Zira şiddet, darp, yaralama gibi fiiller boşanma sebeplerinden olup ağır kusurlu haller olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda mağdur, yaralanma nedeniyle tazminat davası da açabilir veya boşanma davası içerisinde manevi tazminat talebinde bulunabilir. Nitekim, kendisine yöneltilen fiil neticesiyle zarar gören kimseler işbu gerekçeye dayanarak oluşan zararın tazminini isteyebilmektedir.