• İstanbul Avukatlar
reddi miras

Mirasın Reddi

Mirasın reddi veya eski adıyla reddi miras, yasal veya atanmış bir mirasçının, muris tarafından bırakılan mirası kabul etmediğini resmi yoldan bildirmesidir. Mirasın reddedilmesi, muris bırakmış olduğu mirasın, mirasçı tarafından kabul edilmemesidir. Miras, yasal olarak ve otomatikman mirasçıya geçtiğinden, mirası kabul etmek istemeyen mirasçının mirası reddetmesi gerekir. Yasal süresi içinde reddedilmeyen miras, mirasçıya geçer. Peki kişiler niçin mirası reddetme ihtiyacı hisseder? Manevi sebepler mirasın reddi hususunda rol oynadığı gibi birtakım maddi kaygılar da reddi miras ihtiyacı doğurmaktadır. Miras, aktif ve pasifleriyle beraber daha açık bir ifadeyle mal varlığıyla ve borçlarıyla birlikte mirasçıya geçer. Örneğin vefat eden kişinin tek mal varlığı 300.000 TL değerinde bir taşınmaz ama öte yandan miras bırakan kişinin ayrıca 500.000 TL de borcu varsa bu durumda borcu, mal varlığı değerinden fazla olan bu mirası mirasçıların reddetmesi uygun olacaktır. Zira, eğer reddi miras yapılmaz ise borçlarıyla birlikte miras, mirasçılara geçecektir.

reddi miras

Reddi Miras Süresi

Mirasın reddi süresi 3 aydır.  Reddi miras süresi, yasal mirasçıların murisin ölümünü öğrendikleri tarihte başlar. Eğer vasiyetname ile atanmış mirasçılar söz konusu ise bu durumda reddi miras süresi, murisin kendilerini mirasçı atadığına dair resim tebligat yapıldığı tarihte başlar. Yasal süre olan 3 ay içinde mirası reddetmeyen mirasçı, kendisine kalan mirasın tümünü aktifi ve pasifi ile birlikte yani malları ve borçları ile birlikte kayıtsız şartsız kazanmış olur. Mirasçı, 3 aylık yasal süre içinde mirası reddedemeden ölürse bu durumda ret hakkı, ölen mirasçının kendi mirasçılarına geçecektir. Çok önemli sebeplerin mevcudiyeti durumunda istisnai olarak mirası ret süresi uzatabilir veya yeni bir reddi miras süre alınabilir. Hangi durumlarda bu sürenin uzatılması veya yeniden süre verilmesinin mümkün olduğu somut olaya göre değişiklik gösterebilir.

Mirası Kimler Reddedebilir

Mirası sadece mirasçılar reddetme hakkında sahiptir. Yasal açıdan murisin (miras bırakan kişi) mirasçıları ile atanmış mirasçılar mirası ret hakkında sahiptir. Mirasçı sıfatı olmayan kişiler mirası reddedemez. Nitekim mirasçı sıfatı taşımayan bir kimsenin de reddi miras yapmasına gerek yoktur.

Miras Nasıl Reddedilir?

Mirasın reddi işlemi sulh hukuk mahkemesinde yapılır. Mirası reddetmek isteyen mirasçılar ve mirasçıların avukatı sulh hukuk mahkemesinde reddi miras işlemi yapacaktır. Bu işlem yargıç huzurunda zapta geçecek olan sözlü beyan ile veya daha yaygın bir usul olarak yazılı beyanla yani dilekçe ile yapılır. Mirasın reddi işleminin geçerli olabilmesi için hukuka ve usule uygun yapılması şarttır. Örneğin reddi miras dilekçesinin geçerli olabilmesi için hiçbir kayıt ve şart içermemesi gerekir. Aksi halde yanlış bir mirasın reddi dilekçesi ile yapılan beyan geçersiz olur. Eğer mirasın ret işlemi yasal süresi içinde yapılmışsa ilgili sulh hukuk mahkemesince özel bir kütüğe ret beyanı yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi miras yaptığını gösteren bir belge verilecektir.

Mirasın Reddi ve Sonuçları

Yasal mirasçılardan biri kendisine kalan mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sanki hayatta değilmiş gibi yani mirasçı değilmiş gibi diğer mirasçılara geçer. Eğer murisin alt soyunun tümü mirası reddederse, bu kişilerin miras payları murisin sağ kalan eşine geçer. Örneğin, vefat eden murisin geri eşi ve 3 çocuğu kaldıysa ve çocukların hepsi mirası reddettiyse bu durumda çocuklara geçecek olarak %75 pay da sağ kalan eşin hakkı olacak ve böylece mirasın tümü eşe kalacaktır. Eğer atanmış mirasçı mirası reddederse, bu durumda onun payı, murisin en yakın yasal mirasçılarına geçecektir. Tüm yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen miras, sulh mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye edilecektir. Daha açık bir ifadeyle tüm mirasçıların reddettiği miras sanki iflas etmiş bir şirket gibi tasfiyeye tabi tutulacak ve alacaklıların hakları İİK hükümlerine verilecek ve tasfiyenin sonunda kalan bir mal veya değer olursa onlar da reddi miras yapmamışlar gibi yasal mirasçılara verilecektir.